Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw belangstelling in ons bedrijf en onze producten. Group (zoals hieronder gedefinieerd) neemt uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en wij hechten grote waarde aan het verbeteren van uw klantervaring met inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Hieronder treft u onze Privacyverklaring aan, waarin tevens wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn Whirlpool Nederland BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire vestiging te postbus 7112, 4800 GC Breda, onderdeel van de Group (“Whirlpool”, “ons” of “wij”). In onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke willen wij de gebruikers van onze websites, onze apps en/of onze huishoudelijke apparaten die met het internet verbonden zijn (respectievelijk: “Website”, “App” en “Slimme Apparaten”) en elke andere persoon die contact met ons heeft (“Gebruikers”, “u” of “uw”) informatie te verschaffen over de werkwijzen die worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG) (“Verordening”) en alle overige toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

'Groep' betekent de groep entiteiten waartoe Whirlpool behoort.

Met betrekking tot de verwerking van gegevens die worden verzameld via websites voor productregistratie ("Registratiewebsite") of via het callcenter, voor de registratie van door u aangekochte Whirlpool-producten of het verlenen van klantendiensten en verdere verwerking in verband met eventuele aankopen van uitgebreide garantiepolissen, met inbegrip van daarmee verband houdende marketingactiviteiten, in verband waarmee Whirlpool optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, verwijzen wij naar de informatie in artikel 2.2 van deze Privacyverklaring.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, gegevens die wij verzamelen wanneer wij met u een verkoop- of dienstentransactie aangaan, gegevens die door onze callcenters worden verzameld, gegevens over uw activiteit op de Website en/of de Registratiewebsite, de App of via de Slimme Apparaten en informatie die is verstrekt of verzameld via andere bronnen.

Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonsgegevens in verband met u (bijvoorbeeld gezondheids- of strafrechtelijke gegevens).

Voor meer informatie klik hier

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u de gevraagde diensten te leveren, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen in geval van veiligheidsproblemen met betrekking tot uw huishoudelijke apparaat, om u de mogelijkheid te bieden over de Website en/of de Registratiewebsite te surfen of de App en/of de Slimme Apparaten te gebruiken, om de door u aangekochte Whirlpool-producten te registeren, onze klantenservice te benutten, om uitgebreide garantiepolissen aan te schaffen via onze partners, te reageren op verzoeken en om u de mogelijkheid te bieden onze diensten te gebruiken, waaronder de diensten die via callcenters worden aangeboden. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken met betrekking tot de diensten en producten die wij aanbieden.

Alleen met uw toestemming mogen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om u commerciële mededelingen te sturen die op u zijn toegespitst, inclusief aanbiedingen en kortingen van ons en van onze betrouwbare partners (trusted partners), en om de telefoongesprekken tussen u en ons callcenter op te nemen.

Voor meer informatie klik hier.

OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend wanneer er sprake is van een gerechtvaardigde rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • om u in staat te stellen de Website, de App en/of de Slimme Apparaten en de relevante diensten te gebruiken en om in te gaan op door u gedane verzoeken;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool of derden te beschermen; of
 • uw toestemming.

Voor meer informatie klik hier.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de periode die strikt noodzakelijk is om de beoogde doelen van de verwerking te behalen.

Voor meer informatie klik hier.

WAT DOEN WIJ OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

De veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit. Hiervoor hebben wij passende administratieve, technische en fysieke maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal en onbevoegd(e) gebruik, openbaarmaking of wijziging.

Voor meer informatie klik hier.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij kunnen uw gegevens delen met (1) dienstverleners, (2) ondernemingen van de Group, en (3) overheidsinstanties, indien dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met onze betrouwbare partners (trusted partners) voor hun marketingdoeleinden.

Voor meer informatie klik hier.

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan betrokkenen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zorgen er in ieder geval voor dat passende en adequate waarborgen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de Verordening.

Klik hier voor verdere informatie hier.

UW RECHTEN

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te integreren, te actualiseren, te wijzigen en te verwijderen.

Klik hier voor verdere informatie.

CONTACT MET ONS

U kunt contact met ons opnemen via ons Contact met ons-formulier of door een brief te schrijven naar Whirlpool Nederland BV, postbus 7112, 4800 GC Breda.

U kunt contact  formulieropnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het Contact met ons-formulier, door een e-mail te sturen naar data_protection_emea@europeanappliances.com of per post naar ons bovenstaande adres met de vermelding: “t.a.v. de Data Protection Office”.

Wij kunnen deze Privacyverklaring eveneens wijzigen of actualiseren om te voldoen aan de toepasselijke wetten.

1. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Whirlpool verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens.

 1. Gegevens betreffende u
 2. Whirlpool verwerkt persoonsgegevens over u die zijn verzameld of verstrekt via een aantal bronnen, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt bij het aanmaken van een account en/of de registratie van het aangeschafte product op de Registratiewebsite of via het callcenter en/of wanneer u verzoekt om informatie, assistentie en de aanschaf van Whirlpool-producten via de webshop. Het betreft hier persoonsgegevens zoals naam, achternaam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer;
  2. persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of die worden afgeleid uit telefoongesprekken die u met onze callcenters voor consumenten hebt gevoerd en die uitsluitend met uw toestemming mogen worden opgenomen, waaronder data/tijdstippen van de gesprekken, contactgegevens van de beller en informatie over de bestelling van de klant;
  3. persoonsgegevens die liggen besloten in afbeeldingen, audiobestanden en/of video’s die u verzendt of waarvan u toestaat dat deze door de App of de Slimme Apparaten worden vastgelegd;
  4. persoonsgegevens die door de producten of diensten van andere partijen worden doorgegeven nadat u deze via de App of de Slimme Apparaten hebt gekoppeld.

  Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dit nodig is om de doelen die zijn vermeld in deze Privacyverklaring te behalen. Whirlpool is verplicht de persoonsgegevens anoniem te houden en dergelijke gegevens te verwijderen indien Whirlpool geen persoonsgegevens in identificeerbare vorm hoeft te verwerken ten behoeve van de verwerkingsdoeleinden. Whirlpool kan uw persoonsgegevens ook verwerken namens derde partijen die verwerkingsverantwoordelijken zijn.

 1. Contractgegevens

Whirlpool verwerkt persoonsgegevens over de Gebruikers wanneer zij producten en diensten van Whirlpool afnemen, waaronder naam, adres, land en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast verzamelt Whirlpool gegevens over de apparaten die u hebt aangeschaft en/of de diensten die u hebt besteld, waaronder verzoeken om garantieservice.

 1. Gebruiks- en browsergegevens

De Website, de App en de Slimme Apparaten verzamelen persoonsgegevens van de Gebruikers om technische en functionele redenen. Dergelijke gegevens worden niet verzameld met het doel de Gebruiker te identificeren, maar het kan inhouden dat deze wordt geïdentificeerd als de gegevens bijvoorbeeld worden vergeleken met andere gegevens die door derden worden bewaard.

Een dergelijke categorie gegevens omvat: (i) het IP-adres en de domeinnaam van de computer van de Gebruiker, (ii) het identificatie-, model- en serienummer van de Slimme Apparaten, (iii) het IP-adres van uw eigen router wanneer u een Slim Apparaat aan ons netwerk koppelt, (iv) het soort browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, (v) de fysieke locatie van uw apparaat of Slimme Apparaat (die bijvoorbeeld via satelliet, een gsm-mast of wifisignalen kan worden bepaald), en (vi) andere informatie over uw online sessie, zoals de URI-adressen (Uniform Resource Identifier-adressen) van de verzochte hulpbronnen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die hoort bij de antwoordstatus van de server en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het apparaat van de Gebruiker. Nadat u uw Slimme Apparaat aan ons netwerk hebt gekoppeld, kunnen wij automatisch en periodiek informatie van het Slimme Apparaat verzamelen, waaronder de status (bijvoorbeeld of het Slimme Apparaat aan of uit staat en gegevens over de cyclus of functie die door het apparaat wordt uitgevoerd), instructies die in het Slimme Apparaat zijn ingevoerd, storings- of foutcodes en omgevingsaspecten die van invloed zijn op het functioneren van het apparaat (zoals ingangsspanning, signaalsterkte en luchttemperatuur). Wij kunnen de gebruiksgegevens van de App volgen en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de App contact heeft met onze servers, welke informatie naar de App is gedownload en de instructies die naar het Slimme Apparaat zijn verzonden.

Websitegegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Website en de juiste werking ervan te beheren en wordt bewaard in overeenstemming met onze bewaarplicht. Dergelijke gegevens kunnen tevens worden gebruikt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid in geval van mogelijke computergerelateerde misdrijven tegen de Website, de App en/of de Slimme Apparaten.

Indien u niet wilt dat Whirlpool gegevens van uw Slimme Apparaten verzamelt, moet u de verbinding tussen uw Slimme Apparaat en uw draadloze router verbreken en de knop voor draadloze verbinding op uw apparaat uitschakelen. Wanneer u uw Slimme Apparaat hebt ontkoppeld, kunt u ook geen gebruik meer maken van het Slimme Apparaat en de App, ook niet wanneer uw bijbehorende account actief blijft. Indien u alleen uw account deactiveert maar uw Slimme Apparaat niet ontkoppelt, worden nog wel gegevens (niet zijnde persoonsgegevens of daarmee verband houdende gegevens) waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd naar Whirlpool verzonden.

Wij kunnen tevens persoonsgegevens verzamelen op onze Website door middel van verschillende categorieën cookies, indien van toepassing nadat u actief uw toestemming daarvoor hebt gegeven. Raadpleeg voor meer informatie over cookies de Cookieverklaring.

2.1 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens die we hebben verzameld of die zijn verstrekt verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. om u in staat te stellen uzelf op de Website of op de App te registreren door een persoonlijk account aan te maken, een product op de RegistratieWebsite te registreren en een product op de Website aan te schaffen. Persoonsgegevens worden voor dit doeleinde verwerkt door Whirlpool en diens handelspartner D&G als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zie artikel 2.2 hieronder voor meer informatie;
 2. om aan u de diensten betreffende de Slimme Apparaten te verlenen, waaronder het doen van kennisgevingen in het kader van assistentie en onderhoud en communicatie ten behoeve van het gebruik van uw account of uw Slimme Apparaat, waaronder de diensten betreffende klantenservice en de garantie;
 3. om de online aanschaf van het product uit te voeren en aanvullende diensten te verlenen (aftersales service, uitgebreide garantie, fraudepreventie, beheer van retourzendingen of contact met u wanneer er sprake is van een veiligheidsprobleem met uw huishoudelijke apparaat). Persoonsgegevens worden voor dit doeleinde verwerkt door Whirlpool en diens handelspartner D&G als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zie artikel 2.2 hieronder voor meer informatie;
 4. om de thuisbezorging van onze producten uit te voeren en u eventuele gevraagde diensten te leveren;
 5. om een reparatie van uw product regelen;
 6. om de informatieverzoeken die u ons stuurt te beheren, inclusief de afhandeling van klachten en mededelingen die zijn ontvangen via onze interactieve chatservice;
 7. om deel te nemen aan wedstrijden / (online) acties;
 8. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en onze eigen rechten bij de rechter af te kunnen dwingen;
 9. om u elektronische, gepersonaliseerde marketingberichten toe te sturen in verband met onze producten en diensten (onder andere via e-mail, SMS, MMS, berichten via sociale netwerken, mobiele applicaties). E-mailmarketing vindt op basis van toestemming plaats. Afhankelijk van het land waarin u woont, kunnen bepaalde activiteiten op het gebied van e-mailmarketing echter op basis van het gerechtvaardigde belang van Whirlpool plaatsvinden (soft opt-in). Indien u uw toestemming heeft gegeven, mogen wij u marketingberichten sturen betreffende alle Whirlpool merken. In aanvulling op dit doel kunt u ook toestemming geven om marketingberichten te ontvangen over uitgebreide garanties, die door onze partner D&G worden aangeboden. Deze toestemming wordt afzonderlijk van Whirlpool gevraagd en gegeven om marketingberichten over deze producten en diensten te ontvangen. Zie artikel 2.2 hieronder voor meer informatie;
 10. om uw geschiedenis en interesses als onze consument te verzamelen en te analyseren (waaronder gedane aankopen, geregistreerde producten, reparatiegeschiedenis, klachten, beoordelingsscores, inschrijving voor loyaliteitsprogramma, interacties met onze advertenties, inclusief die verzonden via e-mail, interesses, demografische gegevens, voorkeuren getoond in ons preference center) en/of te vertrouwen op de monitoring door Meta of Google van uw kenmerken, gedragingen en interesses getoond op Meta of Google social media platforms (bijv. paginabezoekers, leeftijd, geslacht, belangrijkste stad, interesses, koopintentie) en om doelgroepen te creëren in ons interne platform en op de sociale mediaplatforms van Meta Ireland Limited en Google en om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie over alle Whirlpool-merken te sturen of te tonen (of het tonen ervan uit te sluiten). Daartoe kunnen wij ook door ons verzamelde persoonsgegevens combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld via trackingtechnologieën (indien u toestemming hebt gegeven - zie hieronder voor meer informatie);
 11. om telefonisch (persoonlijk) en per post contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Deze verwerking kan op basis van uw toestemming of op grond van het gerechtvaardigde belang van Whirlpool plaatsvinden (in het laatste geval hebt u het recht om aan te geven dat u dit niet wilt);
 12. om u klantenserviceberichten te sturen met betrekking tot producten die u geregistreerd hebt of waar u interesse in getoond hebt voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Persoonsgegevens kunnen voor dit doeleinde worden verwerkt door Whirlpool en diens handelspartner D&G als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zie artikel 2.2 hieronder voor meer informatie;
 13. om – met uw toestemming – uw persoonsgegevens voor gepersonaliseerde marketingberichten met onze geselecteerde vertrouwde partners te delen zoals beschreven in onderstaand artikel 6;
 14. om activiteiten uit te voeren die nuttig zijn voor de overdracht van bedrijfsactiviteiten en bedrijfstakken, overnames, fusies, splitsingen of andere omvormingen en om deze transacties uit te voeren;
 15. om voor interne trainingen, voor documentatiedoeleinden en in het kader van kwaliteitscontrole/-borging de opgenomen telefoongesprekken met onze callcenters voor consumenten af te luisteren en om klachten en claims goed te beheren. Persoonsgegevens kunnen voor dit doeleinde worden verwerkt door Whirlpool en diens handelspartner D&G als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zie artikel 2.2 hieronder voor meer informatie.

2.2 Gegevensverwerkingen uitgevoerd in samenwerking met onze partner Domestic & General Insurance Europe AG (“D&G”)

Whirlpool en D&G zijn een samenwerking aangegaan met het oogmerk de consumenten van Whirlpool een hoge kwaliteitstandaard met betrekking tot de dienstverlening te garanderen. Omdat Whirlpool in meerdere Europese landen aanwezig is, is het noodzakelijk een partner te vinden die in elk van die landen ondersteuning kan bieden. Om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving wordt uitgevoerd, hebben Whirlpool en D&G een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de nagestreefde doeleinden te onderscheiden, de rollen die zij vervullen in het kader van de privacywetgeving vast te stellen en te bepalen hoe de verwerkingen moe worden uitgevoerd. De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens worden als volgt beschreven, uitgevoerd door de bedrijven volgens de toewijzing van de volgende rolverdeling:

Doeleinde en grondslag

Rolverdeling van Whirlpool en D&G

Registratie van Whirlpool-producten (zie artikel 2 sub A)

Klantenservice, inclusief ten behoeve van reparatie of vervanging van Whirlpool-producten (zie artikel 2 sub F en L)

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - de bedrijven bieden een gezamenlijke dienst aan, die zowel de registratie als de klantenservice omvat, en die u ook de mogelijkheid biedt om uitgebreide garanties aan te schaffen. De partijen treden op als gezamenlijke verantwoordelijken aangezien de dienst het resultaat is van een gezamenlijke beslissing over de doeleinden (die verband houden met het opbouwen van een relatie met consumenten die een Whirlpool-product kopen, het bieden van passende ondersteuning, zelfs in geval van een gebrek aan het product, het aanbieden van voordelen zoals uitgebreide garanties, het oplossen van technische problemen) en ook over de verwerkingsmiddelen (in die zin dat de Registratiewebsite wordt beheerd door D&G en callcenters worden aangeboden door Whirlpool en D&G, afhankelijk van het land en het soort ondersteuning dat de consument nodig heeft).

Promoten van uitgebreide garantie, aangeboden aan kopers van Whirlpool-producten (zie artikel 2 lid M I) verstuurd op initiatief van Whirlpool en D&G

Promoten van uitgebreide garantieperiodes, aangeboden aan kopers van Whirlpool-producten tijdens telefoongesprekken aan het callcenter of tijdens het bezoek aan de Website

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Whirlpool en D&G streven een gemeenschappelijk doel na, namelijk consumenten de aankoop van een verlengde garantie van D&G aanbieden, en zij bepalen samen hoe zij dergelijke aanbiedingen voorstellen. Wanneer dergelijke aanbiedingen worden gedaan tijdens een gesprek dat u hebt gevoerd met het callcenter of op de Registratiewebsite, dan zijn deze aanbiedingen gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om u de meest toereikende klantenservice te bieden. Voor meer informatie kunnen consumenten contact opnemen met beide bedrijven. In het geval dat Whirlpool en D&G aan direct marketing doen, is uw toestemming vereist om de partijen in staat te stellen contact met u op te nemen. Whirlpool en D&G kunnen aanvullende promoties en/of marketingactiviteiten opzetten, zoals weergegeven in artikel 2 hierboven of door D&G in haar eigen privacyverklaring.

Opname van ontvangen telefoongesprekken door Whirlpool en D&G callcenters voor het verbeteren van de dienstverlening (zie artikel 2 lid O)

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Whirlpool en D&G willen hun via een callcenter aangeboden klantenservice verbeteren en bepalen samen hoe zij de gespreksopnamen gaan beheren.

Beheren van de contractuele relatie met een consument die besloten heeft een uitgebreide garantie van D&G te kopen

D&G treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. In gevallen waarin het uitgebreide garantiecontract wordt verkocht door een callcenteroperator van Whirlpool, treedt Whirlpool op als verwerker. De contractuele relatie is in feite tussen de consument en D&G, die optreedt als gereguleerde entiteit.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde kunt u de privacyverklaring van D&G raadplegen. Voor vragen over de verwerking die gezamenlijk met Whirlpool wordt uitgevoerd, kunt u contact opnemen met D&G en haar Functionaris Gegevensbescherming op de volgende adressen: privacy.customercare@domesticandgeneral.com.

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken (zie artikel 2 lid L).

Afhankelijk van het soort klanttevredenheidsonderzoek kunnen de bedrijven optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (in het geval zij gezamenlijk de doeleinden en middelen bepalen) of elk als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke (zie wat in dit beleid is bepaald onder artikel 2 sub L), hierboven en in de privacyverklaring van D&G).

Mocht u meer informatie willen omtrent verwerkingen waarbij zowel Whirlpool en D&G betrokken zijn, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raadpleeg dan artikel 9 van deze Privacyverklaring, of neem contact op met onze partner D&G, via de bovenstaande contactpersonen.

3. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid A), B), C), D), E), F) en G) is noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt of met ons zijn gedeeld. Dit is inclusief maar niet beperkt tot de registratie op de Website, de online aanschaf van producten en het gebruik van aanvullende specifieke diensten, evenals de deelname aan wedstrijden / (online) acties en het uitloven van prijzen. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u of het voldoen aan een door u ingediend verzoek;
 2. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid H) is verplicht, aangezien wij aan de toepasselijke wet- en regelgeving moeten voldoen. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de nakoming van een wettelijke verplichting;
 3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden volgens artikel 2, lid I), J), K), N) en M) is optioneel. Tenzij anders is bepaald in de wetgeving die van toepassing is in het land waar u woont, kunnen Whirlpool, de bedrijven van de Group en/of betrouwbare partners (trusted partners) u zonder uw toestemming geen gepersonaliseerde marketingberichten sturen via geautomatiseerde middelen en kunnen zij ook geen telefoongesprekken tussen u en ons callcenter voor consumenten opnemen. Als u geen toestemming geeft, heeft dat voor u geen enkele consequentie. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken, ook via het voorkeurscentrum waartoe u toegang hebt via de knop onderaan elke marketingcommunicatie. In elk geval zullen wij, na intrekking van de toestemming van Gebruikers, geen persoonsgegevens meer verwerken indien wij voor die verwerking uw toestemming nodig hebben;
 4. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden onder artikel 2, lid, en L), en O) is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Whirlpool, de Group of derden, die zijn afgewogen tegen uw belangen. De verstrekking van uw persoonsgegevens is voor dit doel noodzakelijk. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking voor dit doel.

Wij kunnen eveneens, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, uw elektronische contactgegevens (e-mail) die wij hebben verzameld in het kader van een product of dienst, gebruiken om u marketingberichten met betrekking tot soortgelijke producten of diensten te sturen. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw elektronische contactgegevens door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail/SMS te klikken telkens wanneer het gepersonaliseerde marketingbericht is verstuurd, of volgens onderstaand artikel 10 van deze Privacyverklaring. Tenzij anders is bepaald in de wetgeving die van toepassing is in het land waar u woont, is ons gerechtvaardigde belang de grondslag waarop wij een beroep doen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hier beschreven doeleinden.

4. BEWAREN VAN GEGEVENS

Whirlpool zal de persoonsgegevens verwerken zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doelstellingen volgens bovenstaand artikel 2. In elk geval gelden de volgende bewaarperioden:

 1. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid A), B), C), D), E), F) en G) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 2. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid H) zullen worden bewaard gedurende de periode die wettelijk is voorgeschreven door de toepasselijke wetsbepalingen (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden);
 3. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid I) en M) zullen worden bewaard voor de maximale bewaartermijn voor gegevens zoals vermeld in de toepasselijke wetsbepalingen;
 4. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid K) en N) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de zakelijke belangen van Whirlpool te behartigen; en
 5. de gegevens die worden verzameld ten behoeve van artikel 2, lid O) zullen niet langer worden bewaard dan de periode die in de toepasselijke wetgeving wordt vermeld.

Wij wijzen erop dat de bewaarperioden voor gegevens wisselend kunnen zijn, afhankelijk van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

5. PROCEDURES VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van Informatietechnologie en/of papieren middelen en worden beschermd door adequate beschermingsapparatuur die geschikt is om de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder hanteert Whirlpool adequate administratieve, technische, persoonlijke en fysieke middelen die zijn bedoeld om persoonsgegevens veilig te stellen tegen verlies, diefstal alsmede tegen onbevoegd gebruik en/of openbaarmaking van of veranderingen in de persoonsgegevens.

6. COMMUNICEREN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend delen met onze betrouwbare partners (trusted partners), waaronder onze verleners van uitgebreide garanties, die deze gegevens willen gebruiken voor direct marketing nadat wij u specifiek hieromtrent geïnformeerd hebben en u ons specifiek toestemming daarvoor hebt gegeven. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 1. bedrijven van de Group (zowel binnen als buiten de EER), deze partijen zijn verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw gegevens;
 2. door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zowel binnen als buiten de EER), zoals callcenter operators, dienstverleners op het gebied van inhoudsclassificatie, vervoerders, dienstverleners of technici die zijn aangewezen ter ondersteuning, en andere leveranciers die namens ons werken als verwerker voor de doeleinden als beschreven in deze Privacyverklaring; andere derden in het kader van een zakelijke transactie zoals een fusie of verkoop van activa;
 3. derden die online betalingsdiensten aanbieden, om de betalingen met betrekking tot uw bestellingen te kunnen beheren. Voor alle duidelijkheid: Whirlpool verwerkt geen bankgegevens of financiële gegevens (waaronder creditcardgegevens) van de Gebruikers, behalve voor zover dit voor de toepassing van artikel 2, lid c) strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld om consumenten van de uitgebreide garantie te voorzien). In verband met die verwerking worden uw persoonsgegevens door de derden die online betalingsdiensten aanbieden als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken verwerkt in overeenstemming met de Verordening (en eventuele andere toepasselijke lokale wet- en regelgeving) en hun eigen respectieve privacybeleidsregels. Whirlpool is niet aansprakelijk voor schade (waaronder schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de Verordening of andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming) die voortvloeit uit de verwerking van de bankgegevens of financiële gegevens (waaronder creditcardgegevens) van Gebruikers door de derde die online betalingsdiensten aanbiedt;
 4. voor de distributie-, reparatie- en onderhoudsdiensten voor onze producten delen wij het adres en de contactgegevens van onze Gebruikers uitsluitend met onze partners wanneer dit strikt noodzakelijk is;
 5. daarnaast kunnen wij verplicht zijn persoonlijke informatie openbaar te maken naar aanleiding van wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder verzoeken van nationale veiligheidsdiensten of wetshandhavingsinstanties.

Deze derden verwerken uw persoonsgegevens namens ons in hun hoedanigheid van rechtsgeldig benoemde verwerkers (met uitzondering van hetgeen onder d) is vermeld) voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven, in overeenstemming met onze voorschriften betreffende privacy en beveiliging van gegevens en het is hen niet toegestaan persoonsgegevens die zij van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens (zoals hierboven beschreven) kan u opvragen door dit verzoek per e-mail te versturen aan data_protection_emea@europeanappliances.com.

7. GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EER

Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER (binnen of buiten de Group) worden doorgegeven, vindt deze doorgifte plaats op basis van de volgende passende waarborgen in overeenstemming met de Verordening:

 1. de Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven; of
 2. passende waarborgen zijn verstrekt door of aan de groepsmaatschappij van de Group die uw persoonsgegevens doorgeeft, inclusief maar niet beperkt tot standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Doorgifte op basis van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming gaat vergezeld van aanvullende organisatorische en technische maatregelen die zijn bedoeld om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

8. MINDERJARIGEN

De Website, onze Apps en onze Slimme Apparaten zijn niet gericht op personen onder de 18 jaar, noch verzamelt Whirlpool bewust persoonsgegevens van mensen jonger dan 18 jaar.

9. RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt te allen tijde kosteloos de volgende rechten (laten) uitoefenen:

 1. het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden en methoden van het verwerken van uw persoonsgegevens;
 2. het recht van inzage in uw persoonsgegevens (algemeen bekend als “verzoek tot inzage betrokkene”). Op deze wijze kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 3. het recht om actualisatie of rectificatie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Op deze wijze kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u hebben laten corrigeren. Eventueel kunnen wij de accuraatheid van nieuw verstrekte gegevens nagaan; 
 4. het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Op deze wijze kunt u ons verzoeken om gegevens die wij verwerken waarvoor geen goede reden bestaat, te verwijderen of te verplaatsen. Tevens hebt u dit recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verplaatsen of te verwijderen, indien u met succes uw recht van bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend, of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen voor de naleving van lokale wet- en regelgeving. NB: mogelijk kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, vanwege specifieke juridische redenen, waarover u, indien van toepassing ten tijde van uw verzoek wordt geïnformeerd;
 5. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) indien ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij dit ongedaan maken; (c) indien u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, aangezien u deze nodig hebt om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende gerechtvaardigde redenen hebben om deze te gebruiken;
 6. het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van uw persoonsgegevens indien wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en uw specifieke situatie ervoor zorgt dat u op deze grond bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat u van oordeel bent dat dit effect heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;
 7. waar wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens onbelemmerd en te allen tijde in te trekken, ook door op de optie “uitschrijven” onderaan onze marketingberichten te klikken;
 8. het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere provider. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, machine leesbare vorm leveren aan u of aan een door u gekozen derde;
 9. het recht om contact met ons op te nemen via data_protection_emea@europeanappliances.com of door gebruik te maken van ons Contact met ons-formulier;
 10. het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthouder.

Wanneer u de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, of wanneer u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, neem dan contact met ons op via data_protection_emea@europeanappliances.com of per post naar: Whirlpool Nederland BV, postbus 7112, 4800 GC Breda, met de vermelding: “ter attentie van de Data Protection Office”. Indien dit beschikbaar is, kunt u tevens ons Contact met ons-formulier gebruiken.

Wanneer u een onopgeloste privacy of gegevensbescherming-gerelateerde kwestie heeft die wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, hebt u het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming of gerechtelijke instantie zoals hierboven in artikel 9 over de rechten van betrokken is beschreven. Daarnaast kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze in de VS gevestigde onafhankelijke geschillenbeslechter via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. WIJZIGINGEN EN ACTUALISATIES

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen deze Privacyverklaring herzien om veranderingen in ons privacybeleid weer te geven. Als wij substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarover informeren door deze Privacyverklaring vóór de desbetreffende ingangsdatum te wijzigen. Wij moedigen u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie met betrekking tot ons privacybeleid. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06/06/2023.

TRUSTe