russiaukraineindesit_website_icon_set_final_2

Garantievoorwaarden Indesit

Whirlpool Nederland B.V., hierna te noemen Whirlpool, staat er voor in dat uw apparaat van deugdelijk materiaal is vervaardigd en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is geproduceerd. Mocht zich desondanks binnen de termijn van 24 maanden na aankoop van het apparaat een defect voordoen tengevolge van materiaal- en / of fabricagefouten dan verklaart Whirlpool zich bereid, met inachtneming van onderstaande bepalingen deze fouten te verhelpen zonder berekening van kosten. De garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de EU Richtlijn nr. 99/44/EG. De wettelijke rechten blijven evenwel onverlet van toepassing.

Extra 1 jaar onderdelengarantie op Indesit apparatuur

Na het verstrijken van de wettelijke 24 maanden fabrieksgarantie biedt Whirlpool u, na registratie binnen 30 dagen na de leveringsdatum, 1 jaar extra garantie op technische, functionele onderdelen. Een functioneel onderdeel is elk onderdeel dat essentieel is voor de correcte werking van het apparaat. Vertoont een onderdeel in het derde jaar na aankoop gebreken, hoeft u bij reparatie de kosten van dit onderdeel niet te betalen. U betaalt uitsluitend het geldende reparatietarief, bestaande uit arbeid- en voorrijkosten.

FabriekService !

De service wordt verleend en uitgevoerd door geschoolde service monteurs van Whirlpool of door Whirlpool geautoriseerde servicebedrijven. Zo bent u zeker van de meest professionele informatie en diagnose van uw apparaat en worden alleen originele onderdelen gebruikt. Door hun dagelijks werk met de Indesit apparaten kunnen we snel en effectief de storing lokaliseren en verhelpen. Tijdens het bezoek ontvangt u ook tips over het gebruik en het onderhoud van uw apparaat.

Aanmelding voor de extra 1 jaar onderdelengarantie

U meldt zich binnen 30 dagen na aankoop op het gratis telefoonnummer 08000 222807. U ontvangt vervolgens een e-mailbevestiging van de registratie en de 1 jaar extra garantie op onderdelen. U kunt ook registreren via www.indesit.nl

Hulp of defect? Snel en effectief: bel ons

Om een reparatie-afspraak te maken, kunt u onze Consumentenservice bellen: 076-530 6400

Bijkomende dekking gewenst?

Wenst u ook accidentele schade, het reparatietarief en eventuele vervanging onder deze garantie? Bel 08000-222341 en we informeren u over de mogelijkheden.

Garantiebepalingen

  • Er kan alleen een beroep gedaan worden op de garantie tegen overlegging van het aankoopbewijs en de garantie vangt aan vanaf de leveringsdatum van het apparaat . Op het aankoopbewijs dienen duidelijk de aankoopdatum en de naam van de verkoper vermeld te zijn. Op het apparaat staat het typenummer en het unieke serienummer vermeld. De garantie vervalt, indien op één van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
  • De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.
  • De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, externe oorzaak (zoals elektriciteit, gas, water, temperatuur) of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door niet door Whirlpool Nederland b.v. erkende servicediensten.
  • Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
  • De garantie vervalt indien onderdelen met niet-originele onderdelen zijn vervangen.
  • De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Whirlpool.
  • Een inbouwapparaat dient volgens de meegeleverde montagevoorschriften te zijn geïnstalleerd.

  • Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt of het apparaat onherstelbaar is, biedt Whirlpool u een vervanging van een gelijkwaardig apparaat tegen een vergoeding naar rato van de reeds verstreken gebruiksperiode.

  • Er worden geen kosten vergoed: indien geen defect werd geconstateerd; bij niet-technische onderdelen, accessoires en verbruiksartikelen, zoals glas, handgrepen, lampen, beweegbare of afneembare plastic delen, filters en slangen; bij derving door uitval van het apparaat of een gevolgschade die direct of indirect door het apparaat is veroorzaakt.

Geldigheid

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing voor apparaten die in Nederland zijn gekocht en geïnstalleerd en indien de reparatie geschiedt door Whirlpool. Indien een apparaat overgebracht wordt naar een ander land dient men na te gaan of het apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en de technische normen (o.a. spanning, netfrequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) van het betreffende land. In het buitenland aangekochte apparaten dienen te voldoen aan de in Nederland geldende technische normen en specificaties. Enige noodzakelijke aanpassingen doen deze garantie vervallen.

Ook na de garantietermijn staat onze Consumentenservice ter beschikking voor eventuele vragen. Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Whirlpool Nederland B.V., Princenhagelaan 11, 4813 DA BREDA (tel. 076-530 6400)